OBUKA ZA ZAŠTITU OD HEMIJSKIH UDESA

Zaštita od hemijskih udesa – zakonska regulativa

• EU direktive
• Zakonski okvir u Republici Srbiji

Lokacija održavanja obuke: „Đuro Salaj“ AD Beograd, Nemanjina 28

Zaštita od hemijskih udesa – primeri

• Zaštita od hemijskih udesa kroz primere kompanija u Srbiji
• Vođenje dokumentacije iz oblasti zaštite od hemijskih udesa

Lokacija održavanja obuke: „Đuro Salaj“ AD Beograd, Nemanjina 28

Zaštita od hemijskih udesa – praktična radionica sa posetom lokalnoj kompaniji

• Zaštita od hemijskih udesa i praktične mere

Lokacija održavanja obuke: kompanija na teritoriji grada Beograda ili u bližoj okolini.

U cenu su uračunati svi troškovi:

• Predavanja
• Literatura
• Obilazak kompanija
• Polaganje ispita
• Izdavanje sertifikata

CHEMICAL ACCIDENTS PROTECTION TRAINING

Chemical Accidents Protection – Regulations

• EU directives
• Legislative framework in the Republic of Serbia

Training location: „Djuro Salaj“ AD, Belgrade, Nemanjina 28

Chemical accidents protection – examples:

• Chemical accidents protection in case studies of companies in Serbia;
• Keeping the documentation in the field of chemical accidents protection

Training location: „Djuro Salaj“ AD, Belgrade, Nemanjina 28

Chemical accidents protection – practical workshop with visits to a local company.

• Chemical accidents protection and practical measures

Training location: at a Belgrade company or a company in the vicinity of Belgrade.

The rates include:

• Lectures;
• Literature;
• Visits to companies;
• Exams;
• Certificates